JS 函数防抖

防抖条件:

  1. 高频

  2. 耗时

  3. 以最后一次调用为准

适合用在改变窗口大小、滚动等事件中。


示例:改变窗口大小时重新布局页面

let timerId;
window.onresize = () => {
    // æ¸…除之前可能存在的定时器,以防止重复执行操作
    clearTimeout(timerId);
    // åˆ›å»ºä¸€ä¸ªæ–°çš„定时器,500毫秒后执行回调函数
    timerId = setTimeout(() => {
        console.log('layout');
        layout();
    }, 500);
};


xoyozo 3 个月前
转载请注明出处
云服务器 精选特惠
可能相关的内容